Terms and Conditions

Terms of conditions

 1. Welkom bij Vlaanderens Vuilste Films!
 2. vlaanderensvuilstefilms.be is een onderdeel van:
 3.  
 4. Donder & Bliksem B.V.
  Waterpolder 2A
  9992 Maldegem België 
  KBO nr: 0790.852.480
 5. BTW nr: BE0790.852.480
  
 1. 0032.468.359.783
  info@donnykingmedia..be

  Klik hier om het  herroepinsformulier te downloaden!

 2. De huidige Algemene Voorwaarden reguleren het gebruik van alle producten en diensten van Vlaanderens Vuilste Films, Inclusief   de inhoud ervan.
 3. DOOR HET GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE VAN VLAANDERENS VUILSTE FILMS (INCLUSIEF DE INHOUD) EN/OF PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN, GAAT U AKKOORD MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN DIE VOLGEN, AAN BELEIDSMAATREGELEN DIE KUNNEN WORDEN TOEGEVOEGD, EN DE EVENTUELE HIERZIENINGEN OF WIJZIGINGEN AAN WELKE DEZE KUNNEN ONDERWORPEN WORDEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, OF U WILT NIET BEGRENST WORDEN DOOR DEZE, GEBRUIK DAN DE WEBSITE VAN VLAANDEREN VUILSTE FILMS, OF DIENSTEN NIET. Vlaanderens Vuilste Films behoudt zich het recht voor om te allen tijde de Algemene Voorwaarden te updaten naar eigen inzicht, om zo rekening te houden met legale, industrie-gerelateerde of andere wijzigingen in de status quo. De meest recente geüpdatete versie van de Algemene Voorwaarden is altijd beschikbaar op de “vlaanderensvuilstefilms.be” website. Echter, het bedrijf is niet verplicht de gebruikers te informeren over updates in de Algemene Voorwaarden. Daarom raden we alle gebruikers aan de overeenkomst te lezen op een consistente manier. De documenten zijn van kracht op de datum van de laatste update.
 4. Definities
 5. Waar vermeld staat in de Algemene voorwaarden “U”, “Uzelf”, en “gebruiker” verwijst naar u, de gebruiker van de website van vlaanderensvuilstefilms.be, de inhoud en de producten en diensten ervan, en “Uw”, zal bijgevolg ook zo geïnterpreteerd worden. Verder, “Wij”, “Ons” en “vlaanderensvuilstefilms.be” verwijst naar vlaanderensvuilstefilms.be zal bijgevolg ook zo geïnterpreteerd worden. “Gebruikersinformatie” verwijst naar de persoonlijke details die verzameld kunnen worden door ons op vlaanderensvuilstefilms.be en/of tijdens de registratie en/of tijdens de verwerving van vlaanderensvuilstefilms.be diensten. “Onze website” verwijst naar de website “vlaanderensvuilstefilms.be” en alle geassocieerde webpagina’s. Echter, “vlaanderensvuilstefilms.be site”.
 6. Intellectuele Eigendom
 7. Alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten van materialen of inhoud, geleverd als onderdeel van de vlaanderensvuilstefilms.be site, blijft te allen tijde, onvoorwaardelijk bij ons of onze licentiegevers. U bent niet toegestaan om dit materiaal of inhoud te gebruiken zonder toestemming door ons of onze licentiegevers. Bovendien, bent u enkel toegestaan dergerlijk materiaal te gebruiken op de manier beschreven in de Algemene Voorwaarden. U zal niet kopiëren, reproduceren, distribueren, commmercieel exploiteren, noch op enige andere vorm baten of winst maken van dergelijke materialen, noch zal u helpen/faciliteren van derden aan de acties zoals die hierboven vermeld.
 8. Schending van onze Voorwaarden
 9. Het niet naleven van de voorwaarden vermeld  en/of deelname aan activiteiten die indruisen tegen of anderszins gedoogd door deze gebruiksvoorwaarden maken u aansprakelijk voor juridische vervolging .
 10. Gelieve overtredingen op de huidige Algemene Voorwaarden. Kunt u contact met ons opnemen door de mailen of te bellen.
  Links
 11. Onze internetsite bevat links naar andere internetsites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy. Wij raden onze bezoekers aan om op te letten wanneer zij onze internetsite verlaten en om de privacy verklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. Deze algemene voorwaarden heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze internetsite.
 12. 5. Aansprakelijkheid
  [spacer height=”20px”]
 13. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN GEBRUIKERS OF DERDEN OF HARDWARE DAT VEROORZAAKT IS DIRECT, INDIRECT NOCH PER ONGELUK ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN EN/OF PRODUCTEN? INCLUSIEF HET DONWLOADEN VAN MATERIAAL DOOR ONZE DIENSTEN. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN GEBRUIKERS OF DERDEN ALS EEN GEVOLG VAN HET ONVERMOGEN VAN HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN EN/OF ONZE WEBSITE EN/OF ONZE PRODUCTEN, NOCH DIRECT, INDIRECT, PER ONGELUK, NOCH IN VERBAND MET DEZE GEBEURTENIS. VANDAAR DAT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OP EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO IS. U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR ELKE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF ANDERE APPARATUUR OF VERLIES VAN GEGEVENS DAT RESULTEERT UIT HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE MATERIALEN.
 14. U BEGRIJPT, EN GAAT AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE ALEXIS FOX SITE, ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN OP UW VERANTWOORDELIJKHEID IS EN DAT ALEXIS FOX WEBSITE, DIENSTEN EN PRODUCTEN AANGEBODEN WORDEN “ZOALS ZE ZIJN” EN “ZOALS BESCHIKBAAR”. U ACCEPTEERD EN AANVAARDT DAT WIJ NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DE BESCHIKBAARHEID EN/OF FUNCTIONALITEIT VAN DE WEBISTES VAN DERDEN EN/OF MATERIAAL WAAR U TOEGANG TOE HEEFT VIA DE ALEXIS FOX SITE.
 15. Derde Partijen
 16. Wij keuren niet goed, noch zullen wij verantwoordelijk gesteld worden, noch aansprakelijk voor enige inhoud, reclame, product of dienst op, of beschikbaar via websites van derden.
 17. Alle transacties tussen u en een derde partij gevonden op of via de vlaanderensvuilstefilms.be Site, met inbegrip van betaling voor en levering van producten, diensten en alle andere termen, voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties, zijn gemaakt tussen U en de entiteit in kwestie. Daarom,  zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies/schade van welke aard ook, die voortvloeien uit dergelijke transacties.
 18. Uitsluiting van Garantie
 19. vlaanderensvuilstefilms.be vertegenwoordigen niet, noch garanderen u dat:
 20. • (a) Uw gebruik van de diensten en producten zullen voldoen aan uw wensen;
 21. • (b) Uw gebruik van de diensten en producten ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten of virussen zullen zijn;
 22. • (c) Alle informatie die u verkrijgt als gevolg van uw gebruik van de diensten en producten correct of betrouwbaar zal zijn;
 23. Geen advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door U van vlaanderensvuilstefilms.be, via of uit Onze dienstverlening zal enige garantie creëren die niet uitdrukkelijk vermeld in de voorwaarden.
 24. vlaanderensvuilstefilms.be ontkent uitdrukkelijk alle garanties en voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.
 25. Uitoefening van het Herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan
  1. 1.    Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
   2.    Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
   3.    De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
   4.    Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
   5.    De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
   6.   Bij aankoop van een gangbang-ticket en dus het reserveren van een plaats voor een gangbang, heeft de klant geen herroepingsrecht.

   Tickets zijn ook niet inwisselbaar.
   7.    Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

 26. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  a.    de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  b.    de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 27. 8.    De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  a.    hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  b.    hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  c.    de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
  9.    Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 28. Uitsluiting herroepingsrecht
 29. De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
  1.    De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  a.    de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b.    de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
 30. Feedback
 31. Als onderdeel van ons streven naar uitmuntendheid, vlaanderensvuilstefilms.be verwelkomt uw opmerkingen en suggesties over bepaalde of alle van de voorwaarden en vermelde regels op de huidige Algemene Voorwaarden. Om bij te dragen met uw commentaar / suggestie, stuur een e-mail naar: info@donnykingmedia.be